నకిలీ ఫోన్ కాల్స్ ప్రచారాన్ని ఎవరూ నమ్మవద్దు

జనసేన పార్టీ బి.ఫారమ్స్ సిద్ధమయ్యాయని వాటిని డిపాజిట్ చెల్లించి తీసుకోవాలి అంటూ ఫోన్ చేస్తున్నారనే ప్రచారాన్ని ఎవరూ నమ్మవద్దు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *