ఎదిరించే వాడు లేకపోతే బెదిరించే వాడిదే రాజ్యం!

ఒక్కడి పోరాటం – 100కు పైగా సమస్యలు, పరిష్కార మార్గాలు – లక్షలాది ప్రజల దీవెనలు – ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకై అడుగులు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *